Algemene voorwaarden gebruiker GezondheidsBon

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende met een hoofdletter geschreven termen, ongeacht of deze in enkel- of meervoud worden gehanteerd, in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Gezondheidsbon (GB): De besloten vennootschap Gezondheidsbon BV & haar rechtsopvolgers ten behoeve waarvan deze voorwaarden zijn aangegaan
 2. Gebruiker: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan GB geld ter beschikking stelt in ruil waarvoor GB een Gezondheidsbon uitgeeft dan wel die natuurlijke- of rechtspersoon die met het Saldo van Gezondheidsbon Producten aanschaft bij Partners.
 3. Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Gebruiker en GB.
 4. Gezondheidsbon: een door GB rechtstreeks of via Wederverkopers aan Gebruiker ter beschikking gestelde kaart, genaamd: “Gezondheidsbon”, waaraan een Tegoed door de Gebruiker bij de aanschaf van de kaart wordt gekoppeld.
 5. Tegoed: de geldswaarde van maximaal EUR 150,00 die is gekoppeld aan (de unieke code van) Gezondheidsbon en in de centrale rekeningsadministratie van GB is opgeslagen, waarmee de Gebruiker ten laste van het in de centrale rekeningsadministratie opgeslagen Saldo Producten kan aanschaffen.
 6. Saldo: het saldo van het resterende Tegoed.
 7. Partners: alle bij GB aangesloten detailhandelsondernemingen, al dan niet zijnde een webwinkel, waarmee GB een overeenkomst heeft gesloten in het kader waarvan zij Gezondheidsbon als betaalmiddel accepteren of tegen inlevering van Gezondheidsbon goederen en/of diensten leveren. Een Partner kan ook een Wederverkoper zijn voor zover deze een overeenkomst daartoe met GB heeft gesloten.
 8. Producten: alle (gezondheidsgerelateerde) artikelen of diensten die bij Partners kunnen worden aangeschaft met de Gezondheidsbon.
 9. Wederverkopers: alle bij GB aangesloten ondernemingen waarmee GB een overeenkomst heeft gesloten ten aanzien van het in het verkeer brengen van Gezondheidsbon

 

Artikel 2: Algemeen

 1. Voor of tijdens het sluiten van de koop van Gezondheidsbon heeft de Gebruiker kennis genomen van deze algemene voorwaarden. Door de aanschaf van Gezondheidsbon heeft de Gebruiker deze algemene voorwaarden aldus geaccepteerd en zijn deze toepasselijk op elk aanbod van GB elke Overeenkomst en elke relatie met GB, waarbij de Gezondheidsbon al dan niet via Wederverkopers aan de Gebruiker wordt verkocht
 2. De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn (in de meest recente en vigerende versie) gepubliceerd op de website www.gezondheidsbon.nl onder Algemene Voorwaarden.
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover partijen deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkende bedingen gelden uitsluitend voor het aanbod of de Overeenkomst waarbij deze zijn gemaakt.
 4. Indien in deze voorwaarden rechten of gunsten ten behoeve van GB worden gemaakt, dan worden deze eveneens geacht te zijn bedongen ten behoeve van door GB in verband met de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.
 5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Gebruiker wordt uitdrukkelijk verworpen.
 6. GB behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 7. De gewijzigde voorwaarden zijn tevens van toepassing op reeds bestaande Overeenkomsten vanaf dertig dagen na schriftelijke bekendmaking aan Opdrachtgever van de wijziging.
 8. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. GB zal nieuwe bepalingen formuleren en hanteren ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zo veel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

 

Artikel 3: Gebruik Gezondheidsbon door Gebruiker

 1. De Gezondheidsbon is verkrijgbaar tussen de waarden € 10,00 en € 150,00 en kan worden aangekocht op www.gezondheidsbon.nl. GB kan, bijvoorbeeld in het kader van promotionele acties, besluiten, al dan niet tijdelijk, Gezondheidsbonnen met afwijkende waarden uit te geven.
 2. Op grond van de specifieke aard van de kadobon is de gebruiker verplicht de Gezondheidsbon 100% vooruit te betalen.
 3. De Gebruiker kan Gezondheidsbon uitsluitend aanschaffen bij GB en/of Wederverkopers. Om reden van fraudepreventie staat GB niet toe dat de Gebruiker Gezondheidsbon van anderen koopt.
 4. Het Tegoed op de Gezondheidsbon zal worden geplaatst op een rekening van een speciaal daartoe opgerichte en onafhankelijke stichting: Stichting Beheer Derdengelden Gezondheidsbon; een en ander is onverminderd het bepaalde in lid 12 van dit artikel.
 5. Na aankoop van Gezondheidsbon valt het gebruik en de bewaring van Gezondheidsbon en eventuele bijbehorende codes onder de volledige verantwoordelijkheid en risico van de Gebruiker. De Gebruiker dient deze specifiek ten behoeve van betalingen op internet met bijzondere zorgvuldigheid en discretie te behandelen; een en ander ter voorkoming van de mogelijkheid dat derden zonder toestemming het Saldo besteden bij de aanschaf van Producten.
 6. De Gebruiker dient de kassabon van de aanschaf van Gezondheidsbon te bewaren ter bewijs van het aangeschafte saldo op Gezondheidsbon. GB accepteert, behoudens tegenbewijs, de originele kassabon als enig bewijsmiddel terzake dan wel een door GB ondertekend uittreksel uit de centrale rekeningadministratie van GB. GB staat er niet voor in dat een door haar via het internet aan de Gebruiker verstrekte opgave het Saldo juist weergeeft en aanvaardt daarover geen enkele aansprakelijkheid.
 7. Gezondheidsbon is overdraagbaar en niet persoonlijk gebonden aan de Gebruiker. Voor zover de Gebruiker Gezondheidsbon overdraagt aan een derde, draagt de Gebruiker er zorg voor dat dit te allen tijde geschiedt onder verstrekking van de onderhavige voorwaarden.
 8. Gezondheidsbon blijft eigendom van GB tot het Saldo EUR 0,00 bedraagt. Nadien vertegenwoordigt de kaart als drager van het Tegoed van Gezondheidsbon geen waarde meer. Een en ander is onverminderd het bepaalde in lid 11 en 12.
 9. De Gebruiker is uitsluitend gerechtigd Gezondheidsbon te besteden bij Partners in Nederland te gebruiken ten behoeve van de aanschaf van Producten / Diensten. Het staat de Partner vrij of de Gezondheidsbon te gebruiken is in combinatie met andere kortingsacties of promoties bij de betreffende Partner.
 10. Betaling ten laste van het in de centrale rekeningadministratie van GB opgeslagen Tegoed vindt onherroepelijk plaats indien en voor zover de Gebruiker via een interface, zoals bijvoorbeeld via een betaalterminal, kassasysteem of dialoog(betaal)venster op de website van de Partner en/of GB, “akkoord” voor betaling heeft gegeven via deze interface en het Saldo toereikend is gebleken om ten laste daarvan de tussen de Partner en de Gebruiker overeengekomen betaling te laten plaatsvinden.
 11. Gezondheidsbon is onder geen beding inwisselbaar voor contant geld bij de aangesloten Partners of te besteden bij andere partijen dan de Partners. U kunt uitsluitend Gezondheidsbonnen inwisselen voor contant geld bij GB met overhandiging van de originele kassabon of ander betaalbewijs. Aan het omruilen van de cadeaukaart zijn administratieve kosten verbonden. Deze kosten bedragen EUR 10,00 per cadeaukaart en worden in mindering gebracht op het bedrag dat GB aan u uitkeert. U dient het inwisselen van de Gezonheidsbon voor contant geld per email aan te vragen bij GB, waarna u na akkoord de Gezondheidsbon in een gesloten enveloppe, vergezeld van originele kassabon of ander betaalbewijs en volledige NAW gegevens, e-mailadres en mobiele nummer aan GB te worden toegestuurd: Gezondheidsbon BV, Veldzigt 63, 3454 PW De Meern. Onvolledige aanvragen worden niet beantwoord of in behandeling genomen.
 12. Het Tegoed en Saldo van Gezondheidsbon is gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de datum van aanschaf van Gezondheidsbon en is gedurende deze termijn door Gebruiker opeisbaar overeenkomstig het bepaalde in lid 16. Na deze periode en de omstandigheid als vermeld in lid 16 vervalt iedere aanspraak van de Gebruiker op het Saldo van Gezondheidsbon en vervalt het Saldo en/of het Tegoed aan GB. De Gebruiker kan dan op het Saldo en/of het Tegoed geen enkele aanspraak meer maken.

Uitzondering op het eerder bepaalde in dit artikel zijn Actie Gezondheidsbonnen. Actie Gezondheidsbonnen zijn geldig voor de duur van de actie.

 1. De Gebruiker kan GB verzoeken de Looptijd steeds met 1 (één) jaar te verlengen. Om voor verlenging in aanmerking te komen dient de Gebruiker per email contact op te nemen met de klantenservice van GB. In het geval van een verzoek om verlenging, brengt GB aan de Gebruiker een vergoeding voor administratiekosten in rekening van EUR 5,00 per Gezondheidsbon door middel van verrekening met het Saldo. Voor zover het Saldo minder bedraagt dan EUR 5,00 zal geen verlenging plaatsvinden. Bij een verlenging wordt de Looptijd met 1 (één) jaar verlengd te rekenen vanaf de datum waarop de Looptijd zonder verlenging zou eindigen.
 2. GB vergoedt aan de Gebruiker onder geen beding rente over het Tegoed en/of het Saldo.
 3. De Gebruiker kan het Tegoed op de Gezondheidsbon een onbeperkt aantal maal gebruiken bij de aanschaf van Producten tot het saldo EUR 0,00 bedraagt.
 4. Indien een Gebruiker minder besteedt dan het Saldo van Gezondheidsbon, vindt er geen restitutie plaats van het verschil tussen het werkelijk bestede bedrag en het Saldo op Gezondheidsbon.
 5. Gezondheidsbon is herlaadbaar. Nadat het Tegoed op Gezondheidsbon volledig is besteed, en voordat het Saldo op Gezondheidsbon is komen te vervallen overeenkomstig artikel 12, is Gezondheidsbon herlaadbaar. Voor het herladen van de Gezondheidsbon ga naar www.gezondheidsbon.nl.

 

 

 

 

 

Artikel 4: Verlies, diefstal, vervalsing, misbruik en beschadiging

 1. GB is niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor verlies, diefstal, vervalsing of misbruik, in welke vorm dan ook, van Gezondheidsbon. Bij verlies, diefstal, vervalsing, misbruik en/of andersoortige ontvreemding van Gezondheidsbon van de Gebruiker, vindt nimmer verrekening dan wel uitkering aan de oorspronkelijk Gebruiker van het Tegoed en/of Saldo plaats. De Gebruiker dient verlies, diefstal, misbruik of vervalsing van Gezondheidsbon en de bijbehorende codes zo spoedig mogelijk en voor zover mogelijk aan GB te melden, opdat GB met de redelijkerwijs mogelijke inspanningen kan pogen om de schade voor de Gebruiker te voorkomen of te beperken.
 2. Indien een Gebruiker misbruik maakt van dan wel fraudeert dan wel een poging doet te frauderen met Gezondheidsbon, daaronder mede te verstaan het proberen te verzilveren van Gezondheidsbon door falsificatie, door de barcode te kraken dan wel op een andere wijze de (technische) beveiligingsmaatregelen te omzeilen, zal GB de Gebruiker terstond het gebruik van Gezondheidsbon ontzeggen en Gezondheidsbon blokkeren. GB zal hiervan direct aangifte doen bij de justitiële autoriteiten en verder volledig gerechtigd zijn haar volledige schade op de Gebruiker te verhalen.
 3. Bij een beschadigde edoch niet misbruikte Gezondheidsbon kan de Gebruiker GB verzoeken het Saldo op een nieuwe Gezondheidsbon te plaatsen, zulks na aftrek van € 10,00 administratiekosten. Voor zover het Saldo op Gezondheidsbon niet toereikend is, zal geen vervanging plaatsvinden. De beschadigde Gezondheidsbon dient door Gebruiker in een gesloten enveloppe, vergezeld van originele kassabon of ander betaalbewijs en volledige NAW gegevens, e-mailadres en mobiele nummer aan GB te worden toegestuurd: Gezondheidsbon BV, Veldzigt 63, 3454 PW De Meern. Onvolledige aanvragen worden niet beantwoord of in behandeling genomen.

 

Artikel 5: Rechten en verplichtingen GB

 1. GB heeft het recht haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst intraconcern over te dragen aan een andere vennootschap, waarbij de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
 2. GB heeft het recht, uitgezonderd het vervallen Saldo, edoch nimmer de verplichting, uitgezonderd het bepaalde in lid 4, op elk gewenst moment het Saldo op Gezondheidsbon terug te voldoen aan de Gebruiker.
 3. GB behoudt zich het recht voor om het gebruik van Gezondheidsbon uit te sluiten van gebruik in combinaties met acties van de Partners en Wederverkopers.
 4. GB is gerechtigd – binnen redelijke grenzen – de aard, inhoud en beschikbaarheid van Gezondheidsbon op elk gewenst moment aan te passen, te beperken, uit te breiden dan wel buiten dienst te stellen. Voor zover GB Gezondheidsbon buiten dienst stelt, zal zij het niet vervallen Saldo op Gezondheidsbon binnen een redelijke termijn aan de Gebruiker restitueren.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid GB

 1. GB is geen partij bij de koopovereenkomst tussen Gebruiker en Partner bij de aanschaf van Producten. GB is niet verantwoordelijk voor de aankopen van Producten die door de Gebruiker met Gezondheidsbon bij Partners worden gedaan. Hiervoor wordt verwezen naar de voorwaarden van de desbetreffende Partner.
 2. GB streeft naar de best mogelijke dienstverlening aan de Gebruiker en zal zich in verband met dit streven zo veel als redelijkerwijs mogelijk inspannen om de Gebruiker steeds ongestoord te kunnen laten beschikken over het Saldo en/of het Tegoed. Niettemin garandeert GB niet dat de Gebruiker steeds zonder enige onderbreking over het Saldo en/of het Tegoed kan beschikken, onder meer vanwege de afhankelijkheid van externe factoren en (al dan niet aan GB gelieerde) partijen, waaronder technische- en telecommunicatiefactoren en derde partijen. Voor zover een van deze factoren en/of partijen GB beletten haar verplichtingen na te komen, is zij daarvoor nimmer aansprakelijk te stellen.
 3. GB is nimmer aansprakelijk voor schade van Gebruiker door gebruik van Gezondheidsbon, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of overige (directe- of indirecte) schade, tenzij deze schade wordt veroorzaakt door grove schuld of opzet van GB. In aanvulling op het voorgaande is GB onder geen beding aansprakelijk te stellen voor zover de Gebruiker het bepaalde in deze algemene voorwaarden niet naleeft dan wel de instructies niet naleeft.
 4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid en voor zover op grond van dwingendrechtelijke voorschriften GB op enigerlei wijze toch aansprakelijk mocht zijn, zal de aansprakelijkheid niet verder reiken per gebeurtenis uit welke hoofde dan ook (waarbij een samenhangende gebeurtenis als één gebeurtenis geldt), dan het bedrag van het hoogste Saldo op Gezondheidsbon, waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit en in ieder geval nooit meer dan de hiertoe door GB afgesloten verzekering uitkering aan GB doet.
 5. GB is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de acceptatie van Gezondheidsbon door de Partner. Voor zover de Partner Gezondheidsbon weigert te accepteren, kan de Gebruiker hiertoe niettemin een klacht indienen bij GB overeenkomstig artikel 8.
 6. GB is voorts onder geen beding aansprakelijk te stellen indien zij – op grond van overmacht – niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval – maar niet beperkt tot – verstaan:
 • internationale conflicten;
 • gewelddadige of gewapende acties;
 • maatregelen van enige binnen-, buitenlandse of internationale overheid;
 • boycot-acties; en/of
 • arbeidsongeregeldheden bij derden of onder het eigen personeel.

 

Artikel 7: Wet Koop op Afstand

Voor zover de Gebruiker de Gezondheidsbon aanschaft via de webshop van GB beschikt de Gebruiker niet over herroepingsrecht, gezien het karakter van het product. Het herroepingsrecht is uitgesloten, omdat het gaat om een dienst waarvan de uitvoering begonnen wordt binnen de herroepingstermijn.

 

Artikel 8: Correspondentie

Alle berichten, mededelingen, verzoeken en verzendingen van de Gebruiker aan GB uit hoofde van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk worden verzonden naar het volgende adres: Gezondheidsbon B.V., Veldzigt 63, 3454 PW De Meern

 

Artikel 9: Klachten

Gebruikers met klachten met betrekking tot Gezondheidsbon worden verwezen naar de klantenservice van GB. Het e-mailadres van de klantenservice staat vermeld op de website van gezondheidsbon.nl.

 

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 3. Uitsluitend de rechter in het Arrondissement Utrecht is in eerste aanleg bevoegd van geschillen tussen GB en de Gebruiker kennis te nemen.

 

andrewhoAlgemene voorwaarden gebruiker GezondheidsBon